Rozhovor s Pavlom Janíkom + ukážka

Rozhovor s básnikom, prozaikom, dramatikom, prekladateľom a publicistom,

predsedom Spolku slovenských spisovateľov Pavlom Janíkom

 

 

Aby nás básne prežili

 

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., sa narodil roku 1956 v Bratislave, vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Pracoval na ministerstve kultúry (1983-87), v médiách, v reklame, od roku 1998 bol tajomníkom a od roku 2003 je predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení u nás i v zahraničí.

Zbierky básní: Nezaručené správy (1981), Zrkadlo na konci leta (1984), Do videnia v množnom čísle (1985), Hurá, horí! (1991), Niekto ako boh (1998), Buď vôňa tvoja (2002), Kmitočet tvojich bokov (2002) l Súbory aforizmov: Dobrá zrada nad zlato (1996), Satanovisko (1999), Pes hore bez (101 psín) (2000), Špinavé čistky (2002) l Odborné publikácie: Vladimír Bahna (1986), Generál Lorenc – Dešifrovaný svet (2000), Rozhovory (o štátnosti) (2002) l Dramatické diela: Tuctová komédia (s manželkou Oľgou) (1986), Škrupinový zámok (1988), Súkromný striptíz (1993), Maturitný oblek (1994), Pasca na seba (1995), Nebezpečné veselohry (2003)

 

 

Debutoval si v roku 1981 zbierkou poézie Nezaručené správy. Čo pre Teba táto kniha po vyše 22 rokoch znamená? Aké máš pocity, keď ju berieš do rúk a čítaš ju? Si schopný vžiť sa do nej a vnímať to, čo si cítil pri jej písaní?

Dosť ma prekvapilo, že môj debut vyšiel už pred toľkými rokmi. Zdá sa mi, že vyšiel pred dvoma dňami, a sotva som ochotný pripustiť, že mám o niečo viac rokov ako moja knižná prvotina. Básne z debutu žijú svoj normálny vlastný život – so mnou i bezo mňa, v slovenčine, angličtine, ruštine či bulharčine, čo svedčí o ich životaschopnosti aj s odstupom rokov. Veď aj o to v poézii ide, aby nás básne prežili. Preto je asi celkom prirodzené, že si uplynutie dvoch desaťročí od ich prvého knižného publikovania vôbec neuvedomujem a siaham po nich rovnako samozrejme, ako k nim inklinujú aj zahraniční záujemcovia. Niektoré z nich v posledných rokoch vyšli v troch reprezentatívnych celosvetových antológiách súčasnej poézie, v dvoch bulharských knižných vydaniach a v slovenských výberoch ľúbostnej lyriky. Keby som bol ako mnohí moji literárni kolegovia, iste by som si v súvislosti s mojou prvou knihou spomenul, že som na odporúčanie vydavateľstva zmenil jeden básnický obraz – horiacich anjelov som nahradil horiacimi vtákmi, aby nadprirodzených bytostí či náboženských symbolov nebolo v zbierke priveľa. A tak v nej ostali aspoň ľadoví anjeli. Ale ja naozaj chcem byť a myslím si, že aj som solitérnym básnikom, ktorý nemá záujem profilovať sa v rámci nejakých spoločných, skupinových a inak módnych trendov – tobôž na základe dodatočných spoločensko-politických hrdinstiev a ideologických priekopníctiev. Mimochodom – názov debutu je okrem iného prihlásením sa ku knižke poviedok Dušana Mitanu Nočné správy, ale to je už ďalšia téma na dlhé rozprávanie a objasňovanie literárnych súvislostí.

Ako by si definoval, k čomu by si pripodobnil proces literárnej tvorby? Čo v Tvojom živote literatúra znamená?

Každé prirovnanie či pripodobnenie pokrivkáva a proces literárnej tvorby je dozaista natoľko jedinečný, že sa ho sotva oplatí prikladať k matriciam iných činností a dejov s cieľom nájsť styčné body, podobnosti, príbuznosti a vývojové paralely. Písanie je však určite len povestným viditeľným vrcholom ľadovca, pod ktorým sa skrývajú neviditeľné siločiary vnímania, autentického prežívania, získavania osobných i literárnych skúseností, podvedomej kryštalizácie fragmentov zážitkov, snov, predstáv a vízií. Hoci sa vnútorné dozrievanie i finálne zavŕšenie literárneho procesu uskutočňuje vo zvláštnych stavoch vedomia, nepatrím k excentrikom, ktorí na štartovanie vlastnej kreativity alebo len na vonkajškovú podporu svojho umeleckého imidžu potrebujú vytváranie šamanskej atmosféry založenej na klubovej či inej krčmovej sebateatralizácii, okázalej gestikulácii, rituálnej alkoholizácii a inej programovej intoxikácii. Literatúra v mojom živote znamená skoro všetko. Keby literatúra znamenala v živote spoločnosti, v živote politikov a v živote podnikateľov to, čo znamená v mojom živote, bola by na tom veľmi dobre. Ubudlo by jej veľa problémov spojených so zachovaním vlastnej existencie a mohla by sa väčšmi sústrediť na bytie človeka a ľudstva, na objavovanie najhlbších záhad ľudských bytostí a obhajovanie ľudskosti v každej situácii, čo by zrejme mali byť jej prvoradé starosti.

 

V Tvojich knihách sa často objavuje irónia, humor, ba až grotesknosť. Jeden môj priateľ spisovateľ tvrdí, že ak sa dá poraziť ľudská hlúposť, tak najlepšie práve humorom. Čo Ty na to? Nie je tento boj len zrkadlovým odrazom súboja s večnými veternými mlynmi?

Je. Nijaké boje sa totiž nikdy nedajú natrvalo vyhrať a nič sa nedá navždy poraziť. Stačí si premietnuť jednotlivé sekvencie dejín a prípadne nahliadnuť do nesmrteľných myšlienok majstra Sun spred 2500 rokov. Ľudská hlúposť je síce neporaziteľná, ale ako optimista verím, že rovnako neporaziteľné sú aj pozitívnejšie atribúty človeka, ku ktorým patrí aj humor, dôvtip a tvorivé literárne prejavy vo všeobecnosti. Individuálny a spoločenský život sú procesy, v ktorých treba podľa možnosti aspoň udržať rovnováhu protikladov – v priaznivejšom prípade aj prevahu pozitívneho nad negatívnym. Iste sa to nezaobíde bez pôsobenia rozmanitých literárnych kvalít a postupov, vrátane úsmevnosti, irónie, satiry a podobne. Tomáš Janovic v súvislosti s mojou zbierkou básní a aforizmov Hurá, horí! povedal, že humor je jediný spôsob ako byť dôstojne smutný a irónia je jediný spôsob ako dôstojne žiť vo svete krivých zrkadiel, krivých chrbtíc a pokrivených vzťahov. Niečo na tom asi bude, keď to vyslovil taký múdry človek.

 

Nedávno si sa stal predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Ako ďalej? Aké sú najpálčivejšie problémy? Tvoja vízia ďalšieho smerovania najvýznamnejšej, najstaršej a najpočetnejšej spisovateľskej organizácie na Slovensku?

Mojim programom nie je zmena, ani zmena mena, ani zmena pre zmenu. Napokon mnohé zmeny sa skôr alebo neskôr ukázali, ako zmeny k horšiemu. Podľa Parkinsonových zákonov podstata inštitucionálnych zmien spočíva v prerobení jednej veľkej kancelárie na niekoľko menších, alebo naopak v prerobení viacerých menších kancelárií na jednu väčšiu. Mojím programom je kontinuita, pretože na strategické projekty doterajšieho predsedu Spolku slovenských spisovateľov PhDr. Jána Tužinského, PhD., treba pozitívne nadviazať, podobne ako na tradície spolku, ktorý si v tomto roku pripomína 80. výročie založenia. Predtým, ako som sa stal predsedom Spolku slovenských spisovateľov, som bol päť rokov jeho tajomníkom, takže aj z tohto hľadiska naozaj ide o kontinuitu, pre ktorú sa rozhodli spisovatelia, keď ma zvolili. Mojím cieľom je pokračovať v riešení kľúčových otázok spoločenského postavenia slovenskej literatúry a jej tvorcov v podmienkach trhovej ekonomiky a v kontexte integračných procesov, teda – ak chcete – v podmienkach kapitalizmu a v kontexte globalizácie. Nezaobíde sa to bez systematickej spolupráce s vrcholnými štátnymi predstaviteľmi Slovenskej republiky a s relevantnými partnerskými inštitúciami u nás i v zahraničí. K najpálčivejším problémom patria nepriaznivé ekonomické podmienky a pokladám za zázrak, že vďaka doteraz vynaloženému úsiliu, ako aj vďaka priazni, pomoci a podpore vplyvných osobností verejného života, vrátane prezidenta Slovenskej republiky Ing. Rudolfa Schustera, CSc., a PhDr. Pavla Ruska sa začína aspoň čiastočne dariť ich postupne riešiť.

 

„Som pripravený / nasadiť i svoj život / na dosiahnutie víťazstva. // Ako ľahko / sa človek stáva nesmrteľným / a ako rýchlo hrdinom.” Citoval som Tvoju báseň Prísaha na sklonku tisícročia z knihy Hurá, horí! Za čo by si nasadil, resp. obetoval svoj život? Ako ľahko sa človek stane nesmrteľným?

Knihu básní a aforizmov Hurá, horí! som už spomínal v spojitosti s postrehmi a hodnoteniami Tomáša Janovica. Takže nemusím teraz osobitne zdôrazňovať, že ju charakterizuje záľuba v nonsensoch a v ironickej reflexii rozmanitých javov. Patrí k nim aj sklon človeka skladať akékoľvek prísahy a dávať hocijaké sľuby, ktoré spravidla nikdy nemieni dodržať či splniť. Text vojenskej prísahy je jedným z mnohých možných príkladov. Táto zdanlivo negatívna ľudská vlastnosť má svoje výrazné pozitíva, vďaka ktorým sa ľudstvo ešte úplne nevyvraždilo a vďaka ktorým aj slovenská spoločnosť mohla v uplynulých desaťročiach úspešne eliminovať riziká spojené s najdramatickejšími udalosťami – počnúc hoci vstupom spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 a nekončiac prevratnými politickými a ekonomickými zmenami na rozhraní 80. a 90. rokov 20. storočia, ktorých výsledkom bola divná demokratizácia, divoká privatizácia, formálne nadobudnutie štátnej suverenity, jej faktická strata a postupný vstup spojeneckých vojsk NATO. Ale nebudem sa hrať na geopolitického analytika a prognostika, načrtávajúceho reálne nebezpečenstvá ďalšieho vývoja, ktoré vyplývajú z historických paralel medzi nešťastným pridávaním sa na stranu nacistického dobyvateľa sveta v období Druhej svetovej vojny a na stranu jeho súčasného demokratického nemenej expanzívneho pokračovateľa. Som hlboko presvedčený, že položiť život za niečo, je nezmysel a produkt cieľavedomej vojnovej psychologickej manipulácie, ktorej zámerom je potlačiť v ľuďoch najzákladnejší prirodzený pud sebazáchovy, aby mohli byť použití ako takzvaná živá sila, teda vraždiace nástroje na uskutočňovanie politických a ekonomických zámerov vojenskými prostriedkami. Je smutné, že v procese odľudšťovania človeka dnes už opäť asistujú duchovní predstavitelia cirkví – o niekdajších protagonistoch hnutia Verejnosť proti násiliu ani nehovoriac. Dejiny potvrdzujú, že ľudia vo vojnách vždy padali a padajú v mene chladnokrvných mocenských a hospodárskych záujmov. Nevyčísliteľná hodnota jedinečného a neopakovateľného ľudského života je určite vyššia ako hodnota teritoriálnych, surovinových a iných materiálnych ziskov, na využívaní ktorých sa navyše mŕtvi objektívne nepodieľajú. Samozrejme – obetovať svoj život za niekoho v určitých extrémnych situáciách je celkom iná otázka. Nerád by som však v rámci tejto témy dával vratké sľuby či vystavoval niekomu nekrytý bianco šek. Verím, že človek sa môže stať nesmrteľným aj svojím životom, nielen svojou smrťou. Masové hroby a pomníky neznámych vojakov, pri ktorých sa zvečňujú známi politici, sú toho výrečným a zarmucujúcim dôkazom.

 

Konfucius povedal, že „Postoj ušľachtilého človeka voči svetu je takýto: nikdy si nevšíma, čo získa a čo stratí, len nech je to spravodlivé!” Doba, v ktorej žijeme, už dávno nevníma spisovateľa ako zástancu morálky a spravodlivosti. Prevažnej väčšine dnešných tiežliterátov ide o popularitu, prestíž a peniaze. Aký je Tvoj názor? Má takáto “literatúra” zmysel?

Na túto otázku som odpovedal pred piatimi rokmi, keď sa rozhodol pre profesionálny návrat do literárnej sféry po siedmich rokoch pôsobenia v reklamnom priemysle. Skúsenosť z oblasti reklamnej tvorby však nepokladám za márnu, pretože ma zbavila zvyškov autorskej naivity. Považujem ju za jednu z mojich vysokých škôl – prvou bola Vysoká škola múzických umení, ďalšími rozhlas, film, ministerstvo kultúry, Zväz slovenských dramatických umelcov, redakcie denníkov Pravda a Koridor, reklamné agentúry a napokon Spolok slovenských spisovateľov. V reklamnej agentúre GGK Bratislava som niekoľko rokov pôsobil ako copywriter a neskôr kreatívny riaditeľ. Za rozhlasový spot AUDI A4 – Váš štvrtý rozmer, ktorý režírovala moja manželka Mgr. art. Oľga Janíková, sme získali Zlatý klinec. Viaceré moje slogany sa stali legendárnymi a hojne napodobňovanými. Čo viac si môže autor v reklame želať? Každá inštitúcia, v ktorej som pôsobil, obohatila moje ľudské i literárne skúsenostné zázemie o nové dimenzie poznania a autenticity. Mimochodom – som spoluautorom knihy exkluzívnych rozhovorov s generálom Ing. Alojzom Lorencom, CSc., o zákulisí vysokej politiky, ktorá sa nazýva Dešifrovaný svet a ktorá sa stala skutočným bestsellerom. Verím, že to nie je moja posledná kniha tohto druhu. Takže tiežspisovateľom a ich ženským kolegyniam, ktorým ide iba o popularitu, prestíž a peniaze, nič nezávidím, ale pochybujem, že by väčšina z nich vedela dosiahnuť autorské uznanie v oblasti myšlienkovo a tvarovo ambicióznej literatúry. Škoda, že aj renomované literárne autority, vrátane súčasného šéfa rezortu kultúry doc. PhDr. Rudolfa Chmela, DrSc., si znižujú odbornú vážnosť pritakávaním podobným literárnym pokleskom, keď ich hodnotia ako oživenie inak vraj nudnej súčasnej slovenskej literárnej tvorby.

 

Častou témou rozhovorov členov Spolku slovenských spisovateľov, je aj potreba obnovy členskej základne Spolku slovenských spisovateľov. Ako sa k tejto otázke staviaš?

Predpokladám, že ide najmä o častú tému rozhovorov tých členov SSS, ktorí denne navštevujú bratislavský Klub spisovateľov a chýba im tam živší pohyb mladých autoriek. Ale vážne – skôr by som hovoril o potrebe generačnej kontinuity Spolku slovenských spisovateľov, čo pokladám sa serióznu tému. Obnova totiž znamená znova zaviesť to, čo už bolo; teda uviesť niečo do pôvodného stavu; napríklad – obnoviť priateľstvo, vydávanie časopisu, zvyky, pas, budovu; skrátka – dačo zrenovovať. Neviem však, aké pomery v SSS by sa mali obnoviť. Literatúra nie je beh na krátke trate, ale celoživotný maratón. Mladosť nie je estetická ani literárna kategória. Písanie nie je gymnastika, v ktorej dosahujú vrcholné výkony teenagerky, a niektoré oblasti literárnej tvorby priamo predpokladajú dostatočnú životnú skúsenosť. Členom niekdajšieho Zväzu slovenských spisovateľov som sa stal v roku 1985 na základe vtedy uplatňovaného kritéria – troch vydaných kníh. Bol som najmladším členom ZSS a mal som 29 rokov. V súčasnom SSS sú aj mladší členovia a verím, že to nie je len zmiernením profesionálnych nárokov. Napokon – z členstva v spisovateľskej organizácii nevyplývajú nejaké zvláštne výsady, ide o združovanie sa literárnych tvorcov na základe ich spoločných záujmov. Na ich reálne presadzovanie v spoločnosti je nesporne vhodnejšia odborná autorita Spolku slovenských spisovateľov, ktorí združuje autorov bez ohľadu na ich myšlienkovú, názorovú, náboženskú, národnostnú, generačnú či politickú príslušnosť a estetickú orientáciu, ako okrajové postavenie málopočetných organizácií, založených práve na niektorom z uvedených princípov. Už spomínaný Konfuciov súčasník majster Sun približne pred 2500 rokmi sformuloval aj pravidlá tajnej vojny. Sun kladie špionáž na najvyššiu hodnotovú priečku a potenciálnym víťazom prikazuje mariť činnosť nepriateľských vlád, rozrušovať jednotu, prehlbovať spory a zasievať sváry medzi občanov protivníkovej krajiny, popudzovať mladých proti starým a vyhrocovať ďalšie nezhody. Tieto metódy psychologického pôsobenia sa plne uplatnili aj v rámci studenej vojny a programovej erózie etablovaných režimov s cieľom zmeniť dovtedajšie rozloženie geopolitických síl a predchádzajúce usporiadania sveta. Nielen na pozadí prezentovanej historickej skúsenosti nie je najšťastnejšie vyvolávať napätie medzi generačnými, názorovými a vkusovými skupinami autorov, ale naopak vytvárať ovzdušie ich profesijnej súnaležitosti. Literatúra je aj tak dosť slabá vo vzťahu k nástrojom konzumného spôsobu života, reprezentovaných najmä elektronickými médiami, takže ju netreba ešte väčšmi oslabovať jej vnútornou atomizáciou. Z dejín tiež vieme, že viacerí významní autori, ktorí žili v jednom čase a v jednej krajine, sa nikdy v živote osobne nestretli a nikdy sa navzájom neuznávali. Aj japonské príslovie hovorí, že spisovateľ spisovateľa neuznáva. Každý literárny tvorca je vyhranená osobnosť s vlastným videním sveta, preto obdivujem tých medzi nimi, ktorí vedia prekročiť hranice vlastnej individuality a spolu s inými tvoriť prirodzené ľudské a odborné spoločenstvo. Na týchto ušľachtilých vlastnostiach a schopnostiach, akými sú súcit, spolupatričnosť, solidarita, vzájomná úcta, rešpekt a podpora, stojí minulosť, súčasnosť i budúcnosť organizovaných foriem života ľudskej spoločnosti – vrátane Spolku slovenských spisovateľov.

 

Čo momentálne tvoríš, čím žiješ, aké máš plány?

Nedávno mi vyšiel knižných súbor mojich troch drám pod spoločným názvom Nebezpečné veselohry. Na stole mám autorské korektúry mojej novej knihy Nad vedou (teda nie Nad vodou, ani nie Nad vecou) s podtitulom Literárno-dramatické reflexie. Ide o knižné vydanie kolekcie mojich literárnych, divadelných, filmových, televíznych a rozhlasových recenzií a umenovedných štúdií, ktoré predstavujú prierez autentickým kritickým myslením o kľúčových dielach slovenskej i zahraničnej proveniencie v uvedených umeleckých oblastiach za uplynulé obdobie od roku 1980 po súčasnosť. Čoskoro bude na medzinárodnej konferencii prezentovaná knižná publikácia Labyrint sveta a Slovania, na ktorej autorsky participujem štúdiou Imidž slovanských štátov v integračných procesoch. Z ďalších autorských zámerov a rozpracovaných projektov by som nerád niečo predčasne uriekol. Žijem najmä riešením existenčných otázok Spolku slovenských spisovateľov, jeho vydavateľstva a časopisov – Literárny týždenník a Dotyky. Mám plán napriek objektívnym ťažkostiam nerezignovať a vydržať v úsilí ďalej hľadať východiská zo zdanlivo neriešiteľných situácií.

 

Zhováral sa BORIS BRENDZA

 

 

Umění poznat talent

 

Asi by nebylo od věci občas literární kritice, jistě také a především mladé literární kritice připomenout její základní funkci, její povinnost žít a dýchat s literaturou v přirozeném životním svazku, který se, pochopitelně, neobejde bez každodenních výměn názorů, ale především se neobejde bez partnera, bez vzájemné úcty a respektování se. Kritika by měla žít v první řade s literaturou, ne vedle ní. A neměla by příliš pokukovat po jiných životních partnerech, neměla by se na úkor základního vztahu s literaturou příliš dvořit sémiotice, kybernetice a dalším sezónním láskám, bez nichž by však i literární život byl nudný a staromódní. Jenže ve všem je dobré umět zachovat míru a zdravý rozum, neztratit hlavu, aby se nám kritika příliš nezahleděla do svých vnitřních problémů, aby se nespokojovala s vlastními tautologiemi, v lepším případe s pomocným dokazováním svých apriorních tezí, postulátů a kategorií na živém literárním materiálu.

 

Jedním z produktů současného literárněkritického myšlení je právě generační přístup k hodnocení literatury, pro který je příznačný větší smysl pro generační příslušnost než smysl pro hodnotu. Takovýto přístup umožňuje pohyb především po chronologické horizontále, méně po hodnotové vertikále. Jenže chronologie autorů a děl je opravdu jen pomocnou disciplínou v oblasti literatury a nehraje ani nikdy nehrála v jejím vnitřním hodnotovém vývoji podstatnou roli. Na literatuře se podílejí paralelně všechny tvůrčí generace a ze zorného úhlu vnímatele dokonce i generace, jejichž přítomný čas je už z dnešního hlediska dobou dávno minulou. Čas v literatuře a čas literatury nás nerozděluje, ale naopak spojuje.

 

To, co nás rozděluje, jsou osobní názory, postoje, ale i styly, výrazové prostředky a postupy a zvláště samotná úroveň tvorby. Samozřejmě, bez ohledu na generace. Těšme se z těchto rozdílů, zdůrazňujme je, prosazujme a prohlubujme. Jen tak a jen skrze ně vzniká možnost mnohoaspektového průniku pod povrch skutečnosti, prostor pro vytváření nových souvislostí, intensita mnohotvárného a mnohovrstevnatého poznání a literárního zážitku.

 

Občas se zdá, že společně čekáme na mesiáše, který spasí naší literaturu, a celkem samozřejmě přitom nedočkavě hledíme na mladou literární generaci, plni zklamání a pochybností. Zdravý rozum, soudnost a nadhled, ale i závist a samolibost nám nedovolují vidět literární talenty mezi námi. Ale naše generace už má své Urbany, Heviery, Ferky a Puškáše. A předcházející mladé generace měly své Mináče, Války, Rúfusy, či Jaroše, Feldeky, Strážaye a Balleky. A pak dlouho trvalo, než jsme si je uvědomili! Přinejmenším tak dlouho, dokud neuplynul jejich čas mladé literární generace.

 

Tedy ne vždy a okamžitě závisí postavení spisovatele v literatuře a společnosti jen na jeho talentu a uměleckých výsledcích. Učme se, jak nám to jen dovolí náš slovenský naturel, vidět a rozeznávat talenty bez ohledu na generační, skupinové a osobní zájmy. A ve jménu celospolečenského zájmu rozvoje naší národní literatury vytvářejme talentům podmínky, aspoň přibližně připomínající tvůrčí podmínky práce v jiných uměleckých oblastech.

(Rudé právo, 7. 3. 1987)

 

(ukážka z knihy literárno-dramatických reflexií Pavla Janíka, ktorá pod názvom Nad vedou práve vychádza vo vydavateľstve CCW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.