Literárno-umelecké príspevky poprosíme posielať mailom na adresu: dotyky@stonline.sk.

(alebo na adresu redakcie)

Optimálny rozsah:

  • próza 1 – 3 poviedky, každá 1 až 12 rukopisných strán
  • poézia 3 – 12 básní, spolu do 15 rukopisných strán

Zásielku označte “ALMANACH 25”

Príspevky píšte podľa normy 60 úderov na 30 riadkov (riadkovanie dva).

V sprievodnom maile je dobré uviesť niekoľko informácii o sebe.
Dôležitá je adresa, dátum narodenia a číslo bankového účtu! Inak redakcia za honorár neručí. Spätnú adresu, dátum narodenia a číslo účtu uvádzajte v každej zásielke. (Teda aj v opakovaných).

Reakciu redakcie na vašu tvorbu sa dozviete nasledovnými spôsobmi:
1. uverejnením tvorby v najbližšom čísle časopisu DOTYKY, alebo publikovaním v časti ALMANACH 25
2. odpoveďou v ALMANACHU 25 – časť ODKAZY.

Privítame, ak nám zašlete svoju pôvodnú tvorbu, napr. reportáže, recenzie, štúdie, fotografie, výtvarné diela, koláže, hudobné CD a podobne.

ĎAKUJEME

-red-


ZMLUVA O DIELO S LICENČNOU DOLOŽKOU

(informácia pre autorov, ktorých tvorba BOLA uverejnená v časopise DOTYKY)

(Podľa nariadenia FPU, je nemožné vyplatiť autorský honorár za uverejnené dielo, bez vyplnenia, podpísania a doručenia Zmluvy o dielo s licenčnou doložkou na adresu: BREFIT – e, s.r.o., Uhrova 24, 831 01 Bratislava; alebo poprosíme poslať oskenované na: dotyky.honorare@gmail.com. Ďakujeme za porozumenie.)

ZMLUVA NA STIAHNUTIE (treba vyplniť a podpísať obe časti):

DOTYKY – Zmluva o dielo s licenčnou doložkou – 2018